กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๕

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:37:27

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย