บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/04/2556 เวลา 07:02:36

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย