กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขนส่ง

เนื้อหาบางส่วน

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือบริการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น

อย่างไรก็ตามในทางสากลได้มีการรณรงค์ให้มีการ "ออกแบบที่เป็นสากล" หรือ Universal Design (UD) หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมและบริการที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ถึงแม้จะมีการออกแบบที่เป็นสากล แต่ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับคนพิการที่มีความต้องการจำเป็นเฉพาะ

การออกแบบที่เป็นสากลหรือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ มีกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขนส่ง

ที่มา: สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:38:44

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย