กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

เนื้อหาบางส่วน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แหง พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจั กรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:39:22

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย