บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ....

เนื้อหาบางส่วน

โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปี ให้ทุกคนมีสิทธิ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน และรัฐต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจากรัฐ โดยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ใน หมวด ๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง กำหนดให้มีการ จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และวรรคสาม บัญญัติว่า การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบ ความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร : บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ....

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:30:26

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย