ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552) และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดม ศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่127ตอนพิเศษ 74 ง เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2553) ได้กำหนดมาตรการในการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอให้นักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างล่างนี้ ดาวน์โหลดแบบแสดงความ จำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา - เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาอยู่ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน

หลักฐานที่ต้องยื่น - สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ ใบเสร็จค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ดาวน์โหลดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมหลักฐาน นำมาส่งยังศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 114 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตามวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1028 คุณอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ 087-1909905 คุณวิมลรัตน์ หน่องาม 083-8600165

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณ http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=9995

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 8/06/2556 เวลา 04:25:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย