ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการแก้ไข) กับ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:32:04

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย