แนวทางการจัดทำร่างอนุบัญญัติ ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2556

เนื้อหาบางส่วน

1. เงินอุดหนุนทั้งหมด

2. การให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ

3. การให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการ

4. การประสานงานเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล

5. การขอใช้ที่ราชพัสดุหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการจัดทำร่างอนุบัญญัติ ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2556

ที่มา: คณะกรรมการโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำอนุบัญญัติฯ
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:26:00

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย