เอกสาร ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เนื้อหาบางส่วน

๑. ประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไข โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา ได้แก้ไข ร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของคนพิการทุกประเภทอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ - แก้ไขข้อความ “ตามพระราชบัญญัตินี้” เป็น “ตามที่กฎหมายกำหนด” ในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ (แก้ไขมาตรา ๒๐/๒ (๓) และ (๔" ให้สอดคล้องกับที่แก้ไขในมาตรา ๗ เพื่อให้คนพิการสามารถร้องขอให้ตรวจสอบสิทธิของคนพิการในทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมอย่างน้อย ๙ ฉบับ

ประเด็นที่ ๒ - ยกระดับ “คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” เป็น “คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” ในมาตรา ๘ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ โดย“คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” สามารถจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ” ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ในทุกมิติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร : เอกสาร ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่มา: นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:28:00

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย