ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการไทย

เนื้อหาบางส่วน

คนพิการหรือทุพพลภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า จึงสมควรที่จะได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วยความเสมอภาค ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความพิการ และได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทยนี้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ โอกาส ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และความต้องการของคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะผู้จัดทำอันประกอบด้วย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรของคนพิการ จะดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์แห่งปฏิญญานี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการไทย

ที่มา: นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2541
วันที่โพสต์: 30/07/2556 เวลา 08:03:09

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย