กฎหมายทั่วไป หน้า 3

.
 1. 31ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนว... 4767/0 31/01/2557
 2. 32แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปส... 4694/0 31/01/2557
 3. 33บัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒน... 5486/0 14/10/2556
 4. 34ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมน... 4385/0 16/08/2556
 5. 35ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นค... 2447/0 5/08/2556
 6. 36 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 2334/0 5/08/2556
 7. 37ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราช... 2528/0 5/08/2556
 8. 38ประกาศ เรื่องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญ... 2522/0 5/08/2556
 9. 39แนวทางการให้บริการตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิก... 3421/0 30/07/2556
 10. 40การจ้างงานคนพิการให้ทำงานที่องค์กรคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ 4602/0 9/05/2556
 11. 41รวมพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด 3046/0 30/04/2556
 12. 42ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล... 3288/0 12/04/2556
 13. 43พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 6126/0 12/04/2556
 14. 44แนวทางการกำหนดนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3085/0 12/04/2556
 15. 45พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ 3507/0 30/03/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย