กฎหมายทั่วไป หน้า 2

.
 1. 16ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนว... 4698/0 31/01/2557
 2. 17แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปส... 4624/0 31/01/2557
 3. 18บัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒน... 5415/0 14/10/2556
 4. 19ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมน... 4325/0 16/08/2556
 5. 20ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นค... 2400/0 5/08/2556
 6. 21 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 2275/0 5/08/2556
 7. 22ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราช... 2474/0 5/08/2556
 8. 23ประกาศ เรื่องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญ... 2454/0 5/08/2556
 9. 24แนวทางการให้บริการตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิก... 3342/0 30/07/2556
 10. 25การจ้างงานคนพิการให้ทำงานที่องค์กรคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ 4546/0 9/05/2556
 11. 26รวมพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด 2979/0 30/04/2556
 12. 27ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล... 3223/0 12/04/2556
 13. 28พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 5997/0 12/04/2556
 14. 29แนวทางการกำหนดนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3026/0 12/04/2556
 15. 30พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ 3396/0 30/03/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย