พม.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เร่งช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.ดร.คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, และ นายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ วิศวกรหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน ๒๗ จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน หลายพื้นที่ ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใย ต่อกลุ่มคนพิการที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) พบว่าในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด มีคนพิการจำนวน ๑๔๓,๑๗๑ คน ทั้งนี้ คนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเมื่อหลังน้ำลดแล้ว พบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมีแผนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้จัดทำ “คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์อุทกภัย” พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนพิการ ครอบครัว อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง ๒๗ จังหวัด ดำเนินการสำรวจครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังร่วมมือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับดำเนินการแล้วจำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของคนพิการ หลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

"สำหรับคนพิการที่ประสบอุทกภัยกรณีบ้านที่อยู่อาศัยสภาพชำรุดทรุดโทรม และต้องการ ความช่วยเหลือ หรือประชาชนที่ประสงค์บริจาควัสดุอุปกรณ์ช่วยซ่อมแซมบ้านให้คนพิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นางปวีณา กล่าวตอนท้าย

ขอบคุณ http://www.thaipr.net/general/507273

(thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๖ ต.ค.๕๖ )

ที่มา: thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๖ ต.ค.๕๖
วันที่โพสต์: 17/10/2556 เวลา 04:07:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.ดร.คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, และ นายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ วิศวกรหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน ๒๗ จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน หลายพื้นที่ ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใย ต่อกลุ่มคนพิการที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) พบว่าในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด มีคนพิการจำนวน ๑๔๓,๑๗๑ คน ทั้งนี้ คนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเมื่อหลังน้ำลดแล้ว พบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมีแผนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้จัดทำ “คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์อุทกภัย” พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนพิการ ครอบครัว อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง ๒๗ จังหวัด ดำเนินการสำรวจครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังร่วมมือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับดำเนินการแล้วจำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของคนพิการ หลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท "สำหรับคนพิการที่ประสบอุทกภัยกรณีบ้านที่อยู่อาศัยสภาพชำรุดทรุดโทรม และต้องการ ความช่วยเหลือ หรือประชาชนที่ประสงค์บริจาควัสดุอุปกรณ์ช่วยซ่อมแซมบ้านให้คนพิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นางปวีณา กล่าวตอนท้าย ขอบคุณ … http://www.thaipr.net/general/507273 (thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๖ ต.ค.๕๖ )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...