สายด่วน หน้า 1

สายด่วนสำคัญ
ที่หน่วยงานโทรศัพท์
1สาธารณภัย1784
2ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860
3ศูนย์ช่วยเหลือ 1111 กด 5
4ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร1555
5สายด่วนไฟไหม้199
6ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย0-2637-3550-3576
7ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1356
8กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วนแผ่นดินไหว(02) 399-0974, (02) 366-9410
9กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182, (02) 383-9050
10ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8
11ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ1691
12กรมทางหลวง1586
13ตำรวจทางหลวง1193
14แพทย์1669
15กรมสุขภาพจิต1323
16คนพิการประสบภัยน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ1414
17ขอที่พักพิง(โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ) 02 246-3835
18ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ศชพน.) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 038 716-247, (086) 843 1205
19ศูนย์น้ำใจตาทิพย์ต้านภัยน้ำท่วม (084) 703-2600, (02) 246-3835
20ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ1860
21ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา1182
22ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ1199
23สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784
24อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ1196
25ศูนย์ประชาบดี1300
26ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย) 0-2713-6793
27ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)1667
28ศูนย์ดำรงธรรม1567
29ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111
30ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ1579
31สายด่วนการไฟฟ้านครหลวง (บริการ 24ชั่วโมง) 1555, 1130
32ประปานครหลวง1125
33ประปาส่วนภูมิภาค1662
34สายด่วนบัตรทอง1330
35สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.1166
36สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน1677
37สถานีวิทยุ สวพ. 911644
38สถานีวิทยุ จส. 1001137
39ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ 1691, 02-255-1134
40หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร1699
41หน่วยแพทย์กู้ชีพวชิรพยาบาล1554