'พม.'ตั้งงบฯ 20ล.ซ่อมบ้านคนพิการน้ำท่วม...สำรวจหาจาก GIS

แสดงความคิดเห็น

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

10 ต.ค.56 นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ วิศวกรหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยใช้การสำรวจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ในการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย ครบคู้กับข้อมูลผู้พิการที่ พม.มีอยู่ เพื่อประเมินผลก่อนเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

นางปวีณา กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 27 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน หลายพื้นที่ ตนในฐานะ รมว.พม. มีความห่วงใย ต่อกลุ่มคนพิการที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) พบว่าในพื้นที่ 27 จังหวัด มีคนพิการจำนวน 143,171 คน โดยคนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเมื่อหลังน้ำลดแล้วยังพบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะ สมกับสภาพความพิการ พม.จึงมีแผนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้ง จัดการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนพิการ ครอบครัว อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน และหลังเกิดอุทกภัย

“ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ทั้ง 27 จังหวัด ดำเนินการสำรวจครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ พม. ยังร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับดำเนินการแล้ว จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของคนพิการ หลังละไม่เกิน 20,000 บาท” นางปวีณา กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่าในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีศูนย์เฝ้าระวังน้ำท่วมตั้งแต่ปี 2554 เราได้สร้างลาดกระบังโมเดลร่วมกับชุมชนในฝั่งตะวันออกของ กทม. ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะช่วยซ่อมแซมบ้านคนพิการและเสริมการให้ความรู้กับ ประชาชน โดยมีทีมงานวิศวกรที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ที่ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วย ซึ่งนอกจากนะให้ความรู้ประชาชน งานในส่วนนี้ยังเป็นการฝึกความเป็นผู้นำของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ เป็นที่พึ่งของประชาชนและชุมชนโดยรอบสถาบันด้วย

ขอบคุณ http://goo.gl/IRnwmj

(คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ต.ค.56)

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 11/10/2556 เวลา 03:28:40 ดูภาพสไลด์โชว์ 'พม.'ตั้งงบฯ 20ล.ซ่อมบ้านคนพิการน้ำท่วม...สำรวจหาจาก GIS

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 10 ต.ค.56 นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ วิศวกรหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยใช้การสำรวจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ในการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย ครบคู้กับข้อมูลผู้พิการที่ พม.มีอยู่ เพื่อประเมินผลก่อนเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ นางปวีณา กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 27 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน หลายพื้นที่ ตนในฐานะ รมว.พม. มีความห่วงใย ต่อกลุ่มคนพิการที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) พบว่าในพื้นที่ 27 จังหวัด มีคนพิการจำนวน 143,171 คน โดยคนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเมื่อหลังน้ำลดแล้วยังพบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะ สมกับสภาพความพิการ พม.จึงมีแผนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้ง จัดการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนพิการ ครอบครัว อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน และหลังเกิดอุทกภัย “ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ทั้ง 27 จังหวัด ดำเนินการสำรวจครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ พม. ยังร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับดำเนินการแล้ว จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของคนพิการ หลังละไม่เกิน 20,000 บาท” นางปวีณา กล่าว ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่าในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีศูนย์เฝ้าระวังน้ำท่วมตั้งแต่ปี 2554 เราได้สร้างลาดกระบังโมเดลร่วมกับชุมชนในฝั่งตะวันออกของ กทม. ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะช่วยซ่อมแซมบ้านคนพิการและเสริมการให้ความรู้กับ ประชาชน โดยมีทีมงานวิศวกรที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ที่ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วย ซึ่งนอกจากนะให้ความรู้ประชาชน งานในส่วนนี้ยังเป็นการฝึกความเป็นผู้นำของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ เป็นที่พึ่งของประชาชนและชุมชนโดยรอบสถาบันด้วย ขอบคุณ … http://goo.gl/IRnwmj (คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...