บทเรียนจากภัยพิบัติ ทิศทางการพัฒนาสู่การจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้พิการ/ทุพพลภาพ

เนื้อหาบางส่วน

“ภัยพิบัติ” นำมาซึ่งปัญหามากมายหลายด้านที่ไม่อาจคาดคิดต่อคนจำนวนมาก รวมถึง “คนพิการ” ซึ่งภัยพิบัติเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านภาวะสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญามากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคนพิการ โดยเฉพาะ “พยาบาล” จึงควรมีโอกาสได้เรียนรู้การจัดการภาวะสุขภาพ และการดูแลกลุ่มคนพิการในฐานะผู้ประสบภัย เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่การจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มคนพิการอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสาร บทเรียนจากภัยพิบัติ ทิศทางการพัฒนาสู่การจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้พิการ/ทุพพลภาพ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 04:54:38