น่าน ฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม มิสเตอร์เตือนภัย/จสอ.สันติไฌญ

น่าน ฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม มิสเตอร์เตือนภัย/จสอ.สันติไฌญ

by นันทบุรีน่าน | 13.02.2013

ที่มา : 77 ช่องจังหวัดออนไลน์ 14 ก.พ.56

http://77.nationchannel.com/home/327981/

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย 'มิสเตอร์เตือนภัย' จังหวัดน่าน ประจำปี 2556 หวังสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน เพื่อมอบหมายภารกิจอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัย ได้อย่างรวดเร็วเป็นการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้(13กพ56) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย 'มิสเตอร์เตือนภัย' ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน ปี 2556 โดยมี พล.ต.ชีวัน โหละบุตร ผบ.จทบ.น่าน นางสุดา มากทอง ประชาสัพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วย ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับรุนแรงของจังหวัดน่านเป็นหลัก 77 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 154 คน เข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยตรงเรียกว่า มิสเตอร์เตือนภัย เพื่อมอบหมายภารกิจอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัย ได้อย่างรวดเร็วเป็นการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมกันเพื่อซักซ้อมแผนเตือนภัยและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร หน.สนง.ปภ.น่าน กล่าวว่า ปัจจุบันการเกิดสาธารณภัยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ และภายในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มอบหมายให้จังหวัดน่าน โดย สนง.ปภ.น่าน จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น

จังหวัดน่าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้มีพื้นที่เสี่ยงภัยจำนนมาก โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 659 หมู่บ้าน แยกเป็น เสี่ยงภัยสูง 426 หู่บ้าน ระดับกลาง 233 หมู่บ้าน และในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย อุทกภัยดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม จำนวน 210 หมู่บ้าน หมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 138 หมู่บ้าน ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหมู่บ้านเสี่ยงภัยระดับรุนแรงเป็นหลัก

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังขาดอาสาสมัครเตือนภัย '’มิสเตอร์เตือนภัย'’ โดยการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้มีผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่โดยตรงในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่าน , หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต น่าน , การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การเฝ้าระวังและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน' , การแจ้งเตือนภัยและการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย , แผนการอพยพประชาชน , การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการประเมินผลโครงการฯ

ที่มา: 77 ช่องจังหวัดออนไลน์
วันที่โพสต์: 14/02/2556 เวลา 04:19:07