ปภ. จัดเสวนา เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตภัย ผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ

ปภ. จัดเสวนา เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตภัย ผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 15:44:56 น.

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเสวนาเรื่อง แนวโน้มปัญหาภัยพิบัติและแนวทางการจัดการภัยพิบัติจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ เพื่อระดมความคิดเห็น ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเตรียมพร้อมและจัดการภัยพิบัติจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration — NASA) คาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์พายุสุริยะจะพุ่งเข้าสู่โลกประมาณวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำร่องดาวเทียม โดยเฉพาะระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมค้นหาพื้นที่ประสบภัยและการจัดจราจรทางอากาศ รวมถึงอาจทำให้เกิดพายุหมอกควันปกคลุมหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังระบุว่า รังสีคอสมิกจากปรากฏการณ์พายุสุริยะจะส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวน ทำให้เกิดภัยพิบัติที่มีรูปแบบซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและจัดการภัยพิบัติจากผลกระทบของปรากฏการณ์พายุสุริยะ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศจึงได้จัดการเสวนาเรื่อง แนวโน้มปัญหาภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติจากปรากฏการณ์พายุสุริยะในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 — 12.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ซึ่งในการเสวนาจะมีการระดมความคิดเห็นในการประเมินคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยและผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อม การรับมือและจัดการภัยพิบัติที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปภ. จะได้นำข้อเสนอแนะจากการเสวนาฯ ในครั้งนี้ มาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมและจัดการภัยพิบัติจากปรากฏการณ์พายุสุริยะให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากปรากฏการณ์พายุสุริยะในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/02/2556 เวลา 03:07:59