จิตอาสาศูนย์มิตรภาพบำบัด มศว ปลูกฝังความดีช่วยผู้ป่วย

แสดงความคิดเห็น

พระไพศาล วิสาโล ได้ให้คำนิยามของคำว่า "จิตอาสา" ไว้ในหนังสือเมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ว่า "จิตอาสาคือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี"

นางอมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาจิตเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน จัดตั้งขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดการทำงาน ในขณะที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการดูแลช่วย เหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้มีคุณภาพชีวิตตามความเหมาะสม ตามสถานะแต่ละบุคคล ทั้งปัญหาการขาดบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ปัญหาการขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย และปัญหาการให้การดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องเมื่อได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัว

แต่ขณะที่ประสบปัญหาอีกด้านหนึ่งก็ยังพบโอกาสที่ดี เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่พร้อมจะจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน" โดยสนับสนุนงบประมาณประจำปี จำนวน 50,000 บาท อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าสาขาวิชาจิตเวช และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ได้เอื้ออำนวยให้จัดตั้งศูนย์ฯ ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ยังความปราบปลื้มใจสำหรับบุคลากร จิตอาสา ผู้ป่วยและญาติ

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วย ระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลและจิตอาสา ซึ่งจิตอาสาที่มาร่วมปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครที่สมัครใจและชักชวนเพื่อนๆ ญาติผู้ป่วยมาร่วมงาน โดยทำงานตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปัจจุบันมีจิตอาสาจำนวน 16 คน โดยมีกิจกรรมที่จิตอาสาของศูนย์ได้ร่วมแรงร่วมใจและยังดำเนินงานต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งก็คือ "ธนาคารเครื่องมือแพทย์" จากจุดเริ่มต้น เงินบริจาคของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด จำนวน 140,000 บาท และคุณศิริกร สุขพันธ์ ประธานจิตอาสาของศูนย์ จำนวน 300,000 บาท คุณสราญใจ ตรีมาศ 133,500 บาท ได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจน 6 เครื่อง เครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ที่นอนลม 9 ชุด และถังออกซิเจนพร้อมเกจ์ออกซิเจน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติยืมไปใช้ที่บ้าน และนำกลับมาใช้หมุนเวียนในรายต่อไป และยังได้รับการบริจาคเตียงผู้ป่วยและ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน วอล์กเกอร์ ที่ญาตินำมาเพื่อให้ทางศูนย์ได้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ ป่วยและญาติต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเหลือและบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ อาทิ การให้บริการน้ำดื่มสมุนไพรที่แผนกผู้ป่วยนอกทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธ การเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ป้อนข้าวผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง การจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์สำหรับผู้ป่วยและญาติ เช่น ปลอกมือจากถุงน้ำเกลือผู้ป่วย เหรียญโปรยทาน ดอกบัวถวายพระ ยาดมพร้อมผ้าเช็ดหน้าผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ได้ทำตามปณิธานจิตอาสาของพระไพศาล วิสาโล "จิตอาสา" คือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีโดยยึดหลักธรรมเรื่อง "พรหมวิหาร 4" คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อีกทั้งยึดหลักการทำงานตามหลักธรรมเรื่อง "อิทธิบาท 4" คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

หนึ่งปีเต็มจากการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมา ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า บุคลากรและจิตอาสายังมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง และขอตั้งปณิธานต่อไปว่า เราจะดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ ครอบครัวและชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป.

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1785280

(ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 พ.ย.56 )

ที่มา: ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 26/11/2556 เวลา 02:02:34

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พระไพศาล วิสาโล ได้ให้คำนิยามของคำว่า "จิตอาสา" ไว้ในหนังสือเมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ว่า "จิตอาสาคือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี" นางอมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาจิตเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน จัดตั้งขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดการทำงาน ในขณะที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการดูแลช่วย เหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้มีคุณภาพชีวิตตามความเหมาะสม ตามสถานะแต่ละบุคคล ทั้งปัญหาการขาดบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ปัญหาการขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย และปัญหาการให้การดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องเมื่อได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัว แต่ขณะที่ประสบปัญหาอีกด้านหนึ่งก็ยังพบโอกาสที่ดี เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่พร้อมจะจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน" โดยสนับสนุนงบประมาณประจำปี จำนวน 50,000 บาท อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าสาขาวิชาจิตเวช และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ได้เอื้ออำนวยให้จัดตั้งศูนย์ฯ ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ยังความปราบปลื้มใจสำหรับบุคลากร จิตอาสา ผู้ป่วยและญาติ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วย ระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลและจิตอาสา ซึ่งจิตอาสาที่มาร่วมปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครที่สมัครใจและชักชวนเพื่อนๆ ญาติผู้ป่วยมาร่วมงาน โดยทำงานตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ปัจจุบันมีจิตอาสาจำนวน 16 คน โดยมีกิจกรรมที่จิตอาสาของศูนย์ได้ร่วมแรงร่วมใจและยังดำเนินงานต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งก็คือ "ธนาคารเครื่องมือแพทย์" จากจุดเริ่มต้น เงินบริจาคของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด จำนวน 140,000 บาท และคุณศิริกร สุขพันธ์ ประธานจิตอาสาของศูนย์ จำนวน 300,000 บาท คุณสราญใจ ตรีมาศ 133,500 บาท ได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจน 6 เครื่อง เครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ที่นอนลม 9 ชุด และถังออกซิเจนพร้อมเกจ์ออกซิเจน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติยืมไปใช้ที่บ้าน และนำกลับมาใช้หมุนเวียนในรายต่อไป และยังได้รับการบริจาคเตียงผู้ป่วยและ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน วอล์กเกอร์ ที่ญาตินำมาเพื่อให้ทางศูนย์ได้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ ป่วยและญาติต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเหลือและบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ อาทิ การให้บริการน้ำดื่มสมุนไพรที่แผนกผู้ป่วยนอกทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธ การเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ป้อนข้าวผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง การจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์สำหรับผู้ป่วยและญาติ เช่น ปลอกมือจากถุงน้ำเกลือผู้ป่วย เหรียญโปรยทาน ดอกบัวถวายพระ ยาดมพร้อมผ้าเช็ดหน้าผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ได้ทำตามปณิธานจิตอาสาของพระไพศาล วิสาโล "จิตอาสา" คือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีโดยยึดหลักธรรมเรื่อง "พรหมวิหาร 4" คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อีกทั้งยึดหลักการทำงานตามหลักธรรมเรื่อง "อิทธิบาท 4" คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หนึ่งปีเต็มจากการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมา ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า บุคลากรและจิตอาสายังมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง และขอตั้งปณิธานต่อไปว่า เราจะดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ ครอบครัวและชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป. ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1785280 (ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...