สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื้อหาบางส่วน

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ พื้นที่ ๗ ไร่ ในตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถูกแปรสภาพให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน หรือ ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย แปลงสาธิตการเกษตร ทั้ง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งผู้พิการสามารถทำเองได้ เพาะปลูกระยะสั้น ให้ผลผลิตเร็ว และให้ราคาผลผลิตที่ดี โดยเกิดขึ้นจากแนวคิดของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่ตั้งใจให้ศูนย์นี้เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ

นายประทิน แก้วเจริญ ชาวจังหวัดเชียงราย พิการเดินไม่ได้กว่า ๑๒ ปี และไม่มีอาชีพ ได้สนใจสมัครเข้าเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นสุดการฝึกจะนำอาชีพนี้ ไปต่อยอดที่บ้าน เช่นเดียวกับ นายวินัส เป็นใย ชาวลำปาง พิการสูญเสียมือจากเครื่องจักรกลบดทับ นานนับ ๑๐ ปี เลือกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำหัวเชื้อเห็ด ก้อนเห็ด การดูแล รวมถึง การแปรรูปเห็ด พร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงชีพและลดภาระครอบครัว

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ โดยร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร มีเป้าหมายสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้อย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ ได้เปิดตลาดนัด “ยิ้มสู้” พร้อมตราสินค้า "ยิ้มสู้" เป็นศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของผู้พิการ ซึ่งในอนาคตวางแผนเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอาชีพ และผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาค และเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นๆ นำไปใช้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการได้อย่างยั่งยืน (tnnthailand.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๗ เม.ย.๖๐)

คลิกสาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/05/2560 เวลา 13:11:13 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐