แบบฟอร์มการบริจาค

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ช่องทางการบริจาค

หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบ หากไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ แสดงว่าท่านได้ส่งข้อมูลผ่านแล้ว

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอขอบคุณในความมีน้ำใจเอื้ออารีของท่าน
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยจะใช้เงินบริจาคของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการมากที่สุด
ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญตลอดไป