สาร ม.พ.พ.ท. หน้า 4

 1. 46สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 475/0 8/08/2556
 2. 47สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 541/0 8/07/2556
 3. 48สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 559/0 6/06/2556
 4. 49สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 540/0 16/05/2556
 5. 50สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 549/0 18/04/2556
 6. 51สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุท... 563/0 12/03/2556
 7. 52สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศัก... 537/0 1/01/2556
 8. 53สาร มพพท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักรา... 509/0 1/12/2555
 9. 54สาร มพพท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุท... 364/0 1/11/2555
 10. 55สาร มพพท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศั... 339/0 1/10/2555
 11. 56สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 384/0 1/09/2555
 12. 57สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2555 350/0 1/08/2555
 13. 58สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2555 331/0 1/07/2555
 14. 59สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2555 335/0 1/06/2555
 15. 60สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2555 325/0 1/05/2555