วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เริ่มแล้ว!! ให้ ‘ผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ’ กู้ 6 หมื่น สูงสุด 1.2 แสน ชำระคืน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ย

วันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือช่องทางออนไลน์ วงเงินรายละ 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาทผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ efund.dep.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 0-2106-9300 , 0-2106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ) หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน – ผู้ขอกู้ 1) บัตรประจำตัวคนพิการ 2) บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน) 3) ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน) 4) สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย 5) รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4×6 นิ้ว 6) หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ 7) แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น 8)หนังสือยินยอมคู่สมรส 9) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

ผู้ค้ำประกัน – บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ) 1) บัตรประจำตัวประชาชน 2) ทะเบียนบ้าน 3) เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน 4) แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น 5) หนังสือยินยอมคู่สมรส

องค์กรค้ำประกัน 1) ข้อบังคับองค์กรคนพิการ 2) บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด 3) รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้(matichon.co.th14 ต.ค.64)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/11/2564 เวลา 14:44:28 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ตุลาคม 2564