วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

คุณกัญจนา ศิลปอาชา มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มอบเงินบริจาค

คุณกัญจนา ศิลปอาชา(คุณนา)ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท) มอบเงินจำนวน 1,200,000บาท

แก่มูลนิธิออทิสติกไทย 1 ล้านบาท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 2 แสนบาท เพื่อจัดถุงยังชีพมอบให้แก่คนพิการและครอบครัว โดยมอบหมายให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ และ องค์การคนพิการระดับชาติ รับหน้าที่ส่งมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวนรวม 1,500 ชุด โดยมีคุณนิกร จำนง กรรมการมูลนิธิฯ

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงิน

อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คุณกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช คุณกิจจาพร ชื่นบุญ มูลนิธิออทิสติกไทย คุณธิติวัฒน์ สิทธิพูนปวีร์ ผู้แทนเครือข่าย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยร่วมรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มิ.ย.64
วันที่โพสต์: 2/06/2564 เวลา 11:32:00 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564