สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

กระทรวงแรงงาน พม. ร่วมภาคีเครือข่าย สร้างอาชีพคนพิการ ๑ หมื่นตำแหน่งภายในปี ๖๐ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานทุนกลางสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือสานพลังประชารัฐสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ๑๐,๐๐๐ ตำแหน่ง เพื่อร่วมกันเร่งเดินหน้าดำเนินการทำงานจัดหางานให้กับคนพิการได้ตามเป้าหมายจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตำแหน่ง ภายในปี ๒๕๖๐

โดย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานที่สามารถจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเสริมให้คนพิการได้รับสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า ได้รับการเข้าฝึกงานปรับสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์เพิ่มหน่วยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ส่วนด้าน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า กระทรวง ฯ มีหน้าที่ในการประสานนโยบายร่วมกับทุกกระทรวง กรม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา มีงานทำ ดำรงชีวิตอย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพ สำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะไปประกอบอาชีพหรือเข้าทำงาน

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (๒ ธ.ค. ๕๗) พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทั่วประเทศประมาณ ๑.๙ ล้านคน มีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ๑.๖ ล้านคน ส่วนข้อมูลด้านการมีงานทำของคนพิการ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนพิการที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปจำนวนกว่า ๑ ล้านคนไม่ได้ทำงาน ในจำนวนนี้กว่า ๗ แสนคน เป็นคนพิการที่อายุเกินกว่า ๖๐ ปี และกว่า ๓ แสนรายเป็นคนพิการอายุระหว่าง ๑๕ - ๕๙ ปี ที่ไม่มีงานทำ ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงของวัยทำงาน สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 2/09/2559 เวลา 13:48:42 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื้อหาบางส่วน กระทรวงแรงงาน พม. ร่วมภาคีเครือข่าย สร้างอาชีพคนพิการ ๑ หมื่นตำแหน่งภายในปี ๖๐ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานทุนกลางสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือสานพลังประชารัฐสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ๑๐,๐๐๐ ตำแหน่ง เพื่อร่วมกันเร่งเดินหน้าดำเนินการทำงานจัดหางานให้กับคนพิการได้ตามเป้าหมายจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตำแหน่ง ภายในปี ๒๕๖๐ โดย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานที่สามารถจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเสริมให้คนพิการได้รับสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า ได้รับการเข้าฝึกงานปรับสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์เพิ่มหน่วยความสะดวกสำหรับคนพิการ ส่วนด้าน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า กระทรวง ฯ มีหน้าที่ในการประสานนโยบายร่วมกับทุกกระทรวง กรม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา มีงานทำ ดำรงชีวิตอย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพ สำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะไปประกอบอาชีพหรือเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (๒ ธ.ค. ๕๗) พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทั่วประเทศประมาณ ๑.๙ ล้านคน มีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ๑.๖ ล้านคน ส่วนข้อมูลด้านการมีงานทำของคนพิการ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนพิการที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปจำนวนกว่า ๑ ล้านคนไม่ได้ทำงาน ในจำนวนนี้กว่า ๗ แสนคน เป็นคนพิการที่อายุเกินกว่า ๖๐ ปี และกว่า ๓ แสนรายเป็นคนพิการอายุระหว่าง ๑๕ - ๕๙ ปี ที่ไม่มีงานทำ ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงของวัยทำงาน สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...