สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ ย้ำให้ไทยบูรณาการงานด้านคนพิการทุกภาคส่วน สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรคนพิการ พร้อมปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงการเป็นหัวหน้าคณะนำคณะผู้แทนไทย รวม ๒๖ คน ไปร่วมการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ว่า คณะผู้แทนไทย ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยต่อที่ประชุม และคณะกรรมการได้มีคำถามถึง ๓ ชุด โดยคณะผู้แทนไทยได้ตอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวก สตรีพิการ

นายไมตรี เปิดเผยอีกว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เพิ่มประเด็นเรื่องการพยายามติดตามเพื่อให้สิทธิคนพิการเป็นจริง และขอให้ไทยดำเนินงานตามกรอบนานาชาติ และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยได้รับข้อชี้แนะต่างๆ กลับมาพัฒนางานด้านคนพิการในประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญต่อไป คือ ๑. การสร้างความตระหนักรู้ของคนในสังคมต่อคนพิการ ๒. การบูรณาการงานด้านคนพิการกับทุกภาคส่วน ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิการ ๔. การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ๕. การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ๖. การจัดการเรื่องข้อมูล. (ไทยรัฐออนไลน์ ๓ เม.ย.๕๙)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/05/2559 เวลา 14:42:51 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙