สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปี ๒๕๕๕ มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน ๑.๕ ล้านคน โดยร้อยละ ๔๘ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ทั้งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจของคนพิการและการป้องกันการเกิดความพิการซ้อนถาวร

โดยรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕.๗๗ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๙ รมว.สาธารณสุข จึงได้มอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการ ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นในจังหวัดตราด พิษณุโลก เลย นครราชสีมา อุตรดิตถ์ โดยตั้งเป้าหมายจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี ๑,๕๐๐ ราย พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ ๑,๐๐๐ คน โดยทำงานร่วมกับหน่วยกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศประมาณ๒๐๐แห่ง

"กรมการแพทย์ ได้มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า ๑๒.๕ ล้านบาท จำนวน ๑ คัน ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำแขน-ขาเทียม เช่น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตู้อบความร้อน เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติยังมีรถทำแขน-ขาเทียม จำนวน ๒ คัน ไว้ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวม ๕๕ ครั้ง" อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว (ASTVผู้จัดการออนไลน์ ๑๕ มี.ค.๕๙)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/05/2559 เวลา 14:32:41 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙