สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ขอยกย่อง ชื่นชม เชิดชู และไว้อาลัย แด่อาจารย์ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ อดีตเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ จึงขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ

วันเกิด 6 มีนาคม พ.ศ.2478

ลักษณะความพิการ ข้อติดที่สะโพก สันหลัง คอ ไหล่(บางองศา) กราม นิ้วเท้าบางนิ้ว ต้องยืนตลอดเวลา นอกจากนอน

นั่งไม่ได้ ใช้ไม้ค่ำยันเวลาเดิน

การศึกษา

2497 ประโยคเตรียมนายร้อน รร.นายร้อน จปร.

2507 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2515 ประโยคครูพิเศษมัธยม

2520 ประกาศนียบัตรครูการศึกษาพิเศษ

2527 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2550 กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยภัฏธนบุรี

การทำงาน

2539-2543 ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็น สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2539-2543

2542-2557 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการกองทุนการศึกษาคนพิการ กท.ศึกษาฯ

2552-ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/03/2559 เวลา 15:17:33 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙