สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๕๘ ในวันและเวลาราชการ ทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ขอให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป คือ เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค. ๒๔๙๙ มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัตรผู้พิการแล้ว ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ นำเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามวันเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ หรือสอบถามที่สายด่วน กทม. ๑๕๕๕ (โลกวันนี้ออนไลน์ ๑ ต.ค.๕๘)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/12/2558 เวลา 15:39:13 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๕๘ ในวันและเวลาราชการ ทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ขอให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป คือ เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค. ๒๔๙๙ มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัตรผู้พิการแล้ว ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ นำเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ หรือสอบถามที่สายด่วน กทม. ๑๕๕๕ (โลกวันนี้ออนไลน์ ๑ ต.ค.๕๘) สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...