สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหลักเกณฑ์ จำนวน ๔ แผนงาน ๑.แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่สำหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินให้กับคนพิการ

๒.แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและการสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ชมรม หรือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และผู้ดูแล และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม การนันทนาการและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิก ๓.แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ ๔.แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ผู้พิการได้รับทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการของรัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลนครตรังได้จ่ายเบี้ยความพิการกับคนพิการที่มีสิทธิ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖๔๙ คน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น มีจำนวนประมาณ ๗๓๙ คน

ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม/พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ออกสู่สังคมภายนอก กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๗๐ คน แบ่งประเภทความพิการ ประกอบด้วย ๑.พิการทางการมองเห็น ประมาณ ๗ คน ๒.พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายประมาณ ๓๑ คน ๓.พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายประมาณ ๗๗ คน ๔.พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประมาณ ๑๐ คน ๕.พิการทางสติปัญญาประมาณ ๒๒ คน ๖.พิการทางการเรียนรู้ ประมาณ ๒๐ คน และ ๗.พิการออทิสติกประมาณ๖คนผู้ดูแลคนพิการประมาณ ๕๒ คน(ryt๙.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๘ ก.ค.๕๘)

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/11/2558 เวลา 14:29:22 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหลักเกณฑ์ จำนวน ๔ แผนงาน ๑.แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่สำหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินให้กับคนพิการ ๒.แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและการสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ชมรม หรือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และผู้ดูแล และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม การนันทนาการและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิก ๓.แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ ๔.แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ผู้พิการได้รับทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการของรัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลนครตรังได้จ่ายเบี้ยความพิการกับคนพิการที่มีสิทธิ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖๔๙ คน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น มีจำนวนประมาณ ๗๓๙ คน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม/พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ออกสู่สังคมภายนอก กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๗๐ คน แบ่งประเภทความพิการ ประกอบด้วย ๑.พิการทางการมองเห็น ประมาณ ๗ คน ๒.พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายประมาณ ๓๑ คน ๓.พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายประมาณ ๗๗ คน ๔.พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประมาณ ๑๐ คน ๕.พิการทางสติปัญญาประมาณ ๒๒ คน ๖.พิการทางการเรียนรู้ ประมาณ ๒๐ คน และ ๗.พิการออทิสติกประมาณ๖คนผู้ดูแลคนพิการประมาณ ๕๒ คน(ryt๙.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๘ ก.ค.๕๘) สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...