สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัด โครงการ “สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒”

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจินตนา จันทร์บำรุง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยาย เรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒” ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมสตาร์โฮเตล จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ

ภายในงาน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบตลาดงานคนพิการออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรด้านคนพิการ” นำเสนอและสาธิตการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ตลาดงานคนพิการออนไลน์ http://jobpwdthai.org/ และ เว็บไซต์ตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ http://seedpwdthai.org/ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และหน่วยงานคนพิการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบตลาดงานคนพิการออนไลน์ฯ ครบทั้ง 5 ภาค ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และครั้งสุดท้ายที่ภาคตะวันออก โดย มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดฝึกอบรม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓๐ มิ.ย.๕๘)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/11/2558 เวลา 15:12:21 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัด โครงการ “สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจินตนา จันทร์บำรุง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยาย เรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒” ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมสตาร์โฮเตล จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ ภายในงาน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบตลาดงานคนพิการออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรด้านคนพิการ” นำเสนอและสาธิตการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ตลาดงานคนพิการออนไลน์ http://jobpwdthai.org/ และ เว็บไซต์ตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ http://seedpwdthai.org/ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และหน่วยงานคนพิการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบตลาดงานคนพิการออนไลน์ฯ ครบทั้ง 5 ภาค ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และครั้งสุดท้ายที่ภาคตะวันออก โดย มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดฝึกอบรม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓๐ มิ.ย.๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...