สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์บริการคนพิการ:การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร" ได้รับเกียรติจาก นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

เนื่องด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.)มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ทำให้อำนาจหน้าที่ จัดการดูแลในส่วนงานด้านคนพิการ อยู่ในความดูแลทั้งหมดของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) รวมถึงเรื่องการออกบัตรประจำตัวคนพิการ(ID Card for PWD)ในกรุงเทพมหานครฯ สามารถขอยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ตั้งอยู่ที่ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐. เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๓๕๔-๓๓๘๘ เพียงแห่งเดียว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ และเป็นจุดบริการข้อมูลข่าวสารคนพิการ การเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่คนพิการในระดับชุมชน ช่วยประสานส่งต่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน จากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ เขต ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคนพิการ รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน อนึ่ง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์บริการคนพิการ:การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร" ด้วย (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๗ พ.ค.๕๘)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/11/2558 เวลา 15:00:28 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์บริการคนพิการ:การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร" ได้รับเกียรติจาก นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เนื่องด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.)มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ทำให้อำนาจหน้าที่ จัดการดูแลในส่วนงานด้านคนพิการ อยู่ในความดูแลทั้งหมดของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) รวมถึงเรื่องการออกบัตรประจำตัวคนพิการ(ID Card for PWD)ในกรุงเทพมหานครฯ สามารถขอยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ตั้งอยู่ที่ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐. เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๓๕๔-๓๓๘๘ เพียงแห่งเดียว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ และเป็นจุดบริการข้อมูลข่าวสารคนพิการ การเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่คนพิการในระดับชุมชน ช่วยประสานส่งต่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน จากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ เขต ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคนพิการ รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน อนึ่ง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์บริการคนพิการ:การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร" ด้วย (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๗ พ.ค.๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...