ประชุมครม.วันนี้ มีวาระพิจารณา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ประชุมครม.วันนี้ มีวาระพิจารณา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเข้าวันนี้ โดยวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย จะรายงานถึงรายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ให้กับนายกรัฐมนตรีทราบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. … โดยสาระสำคัญคือให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีอำนาจยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับกิจการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 23 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ไทย (IMT-GT)

กระทรวงการคลังเสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1และ FIDF3 และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปีพ.ศ 2557 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายอื่นรายการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอเรื่องพิจารณาทบทวนความจำเป็น ของการกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ตำแหน่งเภสัขกร จำนวน 316 อัตรา ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเสนอการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีจะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ National e - Payment และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การชำระเงินผ่านระบบ QR Code และในช่วงเย็นวันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ประเทศมาเลเซีย

ขอบคุณ... http://www.js100.com/en/site/news/view/45984

ที่มา: js100.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย. 60
วันที่โพสต์: 26/09/2560 เวลา 10:43:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ประชุมครม.วันนี้ มีวาระพิจารณา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ห้องการเมือง