นายกฯเตรียมเป็นปธ.เปิดหลักสูตรบริหารราชการฯ

นายกฯเตรียมเป็นปธ.เปิดหลักสูตรบริหารราชการฯ

นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงเช้าวันนี้ จะเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง หรือ ป.ย.ป.” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานดังกล่าว จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดและรองปลัดกระทรวง อธิบดีและรองอธิบดีกรมต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมไปถึงอาจมีข้าราชการตำรวจร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของงานดังกล่าว เพื่อให้นักบริหารระดับสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และสามารถถ่ายทอดความเข้าใจดังกล่าวไปสู่ข้าราชการระดับล่างให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีขีดความสามารถและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างประสานสัมพันธ์และบูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายของรัฐบาลและยังพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าในอนาคต

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย จะบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศตามหมวด 16 แห่งร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ..... ในงานดังกล่าวด้วย

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=766987 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 2/03/2560 เวลา 09:16:21 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯเตรียมเป็นปธ.เปิดหลักสูตรบริหารราชการฯ

ห้องการเมือง