ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 7

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 91สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
 2. 92สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. 93สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. 94สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 5. 95สถาบันราชานุกูล
 6. 96สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 7. 97สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. 98สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ จังหวัดระยอง
 9. 99สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 10. 100สมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร
 11. 101สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
 12. 102สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 13. 103สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย
 14. 104สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม
 15. 105สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต