ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 5

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 61ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 2. 62ศูนย์ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 3. 63ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
 4. 64ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 5. 65ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 6. 66ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 7. 67ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
 8. 68สถานแรกรับเด็กไร้ที่พึ่งนนทบุรี
 9. 69สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย
 10. 70สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี
 11. 71สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์
 12. 72สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
 13. 73สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
 14. 74สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
 15. 75สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด