"ผู้ชนะที่แท้จริง"

"ผู้ชนะที่แท้จริง"

" .. ปัญหา "อสุรินทกภารทวาชพราหมณ์" ได้ทราบว่าพราหมณ์ผู้ร่วมนามสกุลภารทวาชหลายคน "ได้จากเรือนไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าก็โกรธ" จึงตรงไปด่าบริภาษพระผู้มีพระภาคถึงพระเวฬุวัน "แต่พระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเสีย ไม่ได้โต้ตอบ ฝ่ายพราหมณ์เมื่อเป็นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่ง ก็ดีใจประกาศว่าเราชนะท่านแล้ว" เราชนะท่านแล้ว?

พุทธดำรัสตอบ "ชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจา ย่อมสำคัญว่าวชนะทีเดียว แต่ความอดกลั้นได้ เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่ ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้ว" เพราะการโกรธตอบนั้น "บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก"

"ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติ สงบอยู่ได้ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ แก่ตนและแก่ผู้อื่น" เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย คือของตนและของผู้อื่น "ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่า เป็นคนเขลา" ดังนี้ .. "

http://www.84000.org/true/122.html

ขอบคุณ... http://www.dhammathai.org/articles/dbview.php?No=1256

ที่มา: dhammathai.org
วันที่โพสต์: 20/10/2560 เวลา 10:02:58 ดูภาพสไลด์โชว์ "ผู้ชนะที่แท้จริง"