พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม

แสดงความคิดเห็น

ดอกไม้สวยๆ

" .. ไม่มีความสกปรกเศร้าหมองใด จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเพชรได้แม้แต่น้อย ได้แต่เพียงห้อมล้อมอยู่ภายนอกเท่านั้น

ดังนั้นที่มีการกล่าวว่า "พระพุทธศาสนาเศร้าหมองแล้ว เสื่อมแล้ว" จึงเป็นการกล่าวผิดอย่างสิ้นเชิง

"พระพุทธศาสนาไม่มีเศร้าหมอง พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม"

ผู้แวดล้อมหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ประพฤติผิดศีลธรรมวินัย ขาดเมตตากรุณา เช่นนี้ที่เป็นผู้สกปรก เศร้าหมองและเสื่อม คือเสื่อมจากความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็น

ผู้ทำความเสื่อมความเศร้าหมอง จึงจะเป็นผู้เสื่อมผู้เศร้าหมอง พระพุทธศาสนาไม่ได้ทำความเสื่อมความเศร้าหมองใด ๆ แม้แต่น้อย พระพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อมไม่เศร้าหมองแม้แต่น้อย

ขอให้ช่วยกันถือหลักนี้ไว้ .. "

พระวรธรรมคติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/saladharm/74408.html

(variety.teenee.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.พ.59)

ที่มา: http://variety.teenee.com/saladharm/74408.html
วันที่โพสต์: 8/02/2559 เวลา 09:46:59 ดูภาพสไลด์โชว์ พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดอกไม้สวยๆ " .. ไม่มีความสกปรกเศร้าหมองใด จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเพชรได้แม้แต่น้อย ได้แต่เพียงห้อมล้อมอยู่ภายนอกเท่านั้น ดังนั้นที่มีการกล่าวว่า "พระพุทธศาสนาเศร้าหมองแล้ว เสื่อมแล้ว" จึงเป็นการกล่าวผิดอย่างสิ้นเชิง "พระพุทธศาสนาไม่มีเศร้าหมอง พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" ผู้แวดล้อมหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ประพฤติผิดศีลธรรมวินัย ขาดเมตตากรุณา เช่นนี้ที่เป็นผู้สกปรก เศร้าหมองและเสื่อม คือเสื่อมจากความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็น ผู้ทำความเสื่อมความเศร้าหมอง จึงจะเป็นผู้เสื่อมผู้เศร้าหมอง พระพุทธศาสนาไม่ได้ทำความเสื่อมความเศร้าหมองใด ๆ แม้แต่น้อย พระพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อมไม่เศร้าหมองแม้แต่น้อย ขอให้ช่วยกันถือหลักนี้ไว้ .. " พระวรธรรมคติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/saladharm/74408.html (variety.teenee.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.พ.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...