ผู้เอาภาระ:ธรรมะยู-เทิร์น

แสดงความคิดเห็น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้เอาภาระ : ธรรมะยู-เทิร์น โดยอิทธิโชโต

สามคฺยเมว สิกฺเขถ พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ สามคฺยรโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสตํ

พึงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรเสริญแล้ว ผู้ยินดีในสามัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ

วัฒนธรรมการเกื้อกูลกัน ความเมตตาต่อกันของชาวไทยกำลังเสื่อมถอยหายไปเรื่อยๆ บ่งบอกว่า คนในสังคมเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้น การช่วยเหลือกันจริงๆ แทบจะไม่มี หรือมีน้อยลง ถ้าจะมีก็ช่วงวิกฤติจริงๆ ที่ช่วยเหลือกัน แต่ก่อนมันมีอยู่ทั่วไปน้ำใจคนไทย เดินไปไหนก็เจอ เดินไปไหนก็เห็น แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็น ณ ปัจจุบันนี้ มีทั้งความชิงชัง เกลียดกัน ไม่สามัคคีกัน จะพูดกันแรงหนักไปก็ไม่ได้ แม้แต่อยู่ในบ้าน อยู่ในเรือน อยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร สุดท้ายแม้แต่อยู่ในวัดก็พูดกันหนักหน่อย แรงนิดก็ไม่ได้ เดี๋ยวไม่ถูกใจคนนั้น ไม่ถูกใจคนนี้ ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาอีกในกลุ่มในหมู่

เดี๋ยวนี้ความขัดแย้งมันไปทุกหัวระแหงเลย การบาดหมางกัน ไม่เข้าใจกัน สังคมมันเปลี่ยนไป มันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่มีความเข้าอกเข้าใจกัน ไม่มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน กลุ่มใครกลุ่มมัน ก้อนใครก้อนมัน จะทำอะไร เดี๋ยวนี้มีผลมาก เพราะสื่อมันเยอะ แล้วสื่อดีๆ ก็ไม่เอาออกมา ไปเอาสื่อประโคมข่าว ปลุกระดมกันอย่างนั้นมาดูกัน มาฟังกัน

แต่มันก็เป็นอย่างนี้มาหลายร้อย หลายพันปีแล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ เราก็พิจารณาให้เท่าทัน ให้เข้าใจ ดังที่พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตอนหนึ่งว่า ...หลายประเทศในโลกไม่เรียบร้อย เพราะว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ในประเทศที่เกิดเรื่องอย่างรุนแรงแสนสาหัส มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี ว่ามีการแตกแยกกัน แม้จะสามารถรวมกันเป็นประเทศได้ และทำให้ประชาชนในประเทศนั้นๆ มีสันติสุขชั่วระยะหนึ่ง ก็กลับมาแตกแยกกันอีก

"สำหรับประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ว่า มีการแตกแยกเป็นครั้งเป็นคราว แต่ส่วนใหญ่ก็ปรองดองกัน ฉะนั้น แนวโน้มหรือประวัติ หรือนิสัยของคนไทย ก็ไปในทางที่จะรักษาประเทศได้ เพียงแต่ ถ้าไม่ระวัง จะเอาวาระที่เราแตกแยกกันมาขึ้นเป็นเอก ก็อาจจะเสื่อมเสียไปได้ แต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นหลัก ก็เชื่อว่า เราจะทำอย่างไร ๆ ก็ตาม ก็จะไม่เสียชาติ และไม่เสียความสงบของส่วนรวม "

ดังพุทธสุภาษิตว่า... เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺธโร โย ปเรสาธิปนฺนานํ สยํ สนฺธาตุมรหติ : ผู้ใดเมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่ ตนเองกลับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระ เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม

ในหลวงทรงเอาธุระมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน เราทุกคนเล่าก็ควรจะดำเนินตามรอยพระองค์ท่านบ้าง!

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140315/180888.html

คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.57

ที่มา: http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140315/180888.html
วันที่โพสต์: 27/03/2557 เวลา 07:36:20 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้เอาภาระ:ธรรมะยู-เทิร์น

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เอาภาระ : ธรรมะยู-เทิร์น โดยอิทธิโชโต สามคฺยเมว สิกฺเขถ พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ สามคฺยรโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสตํ พึงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรเสริญแล้ว ผู้ยินดีในสามัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ วัฒนธรรมการเกื้อกูลกัน ความเมตตาต่อกันของชาวไทยกำลังเสื่อมถอยหายไปเรื่อยๆ บ่งบอกว่า คนในสังคมเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้น การช่วยเหลือกันจริงๆ แทบจะไม่มี หรือมีน้อยลง ถ้าจะมีก็ช่วงวิกฤติจริงๆ ที่ช่วยเหลือกัน แต่ก่อนมันมีอยู่ทั่วไปน้ำใจคนไทย เดินไปไหนก็เจอ เดินไปไหนก็เห็น แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็น ณ ปัจจุบันนี้ มีทั้งความชิงชัง เกลียดกัน ไม่สามัคคีกัน จะพูดกันแรงหนักไปก็ไม่ได้ แม้แต่อยู่ในบ้าน อยู่ในเรือน อยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร สุดท้ายแม้แต่อยู่ในวัดก็พูดกันหนักหน่อย แรงนิดก็ไม่ได้ เดี๋ยวไม่ถูกใจคนนั้น ไม่ถูกใจคนนี้ ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาอีกในกลุ่มในหมู่ เดี๋ยวนี้ความขัดแย้งมันไปทุกหัวระแหงเลย การบาดหมางกัน ไม่เข้าใจกัน สังคมมันเปลี่ยนไป มันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่มีความเข้าอกเข้าใจกัน ไม่มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน กลุ่มใครกลุ่มมัน ก้อนใครก้อนมัน จะทำอะไร เดี๋ยวนี้มีผลมาก เพราะสื่อมันเยอะ แล้วสื่อดีๆ ก็ไม่เอาออกมา ไปเอาสื่อประโคมข่าว ปลุกระดมกันอย่างนั้นมาดูกัน มาฟังกัน แต่มันก็เป็นอย่างนี้มาหลายร้อย หลายพันปีแล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ เราก็พิจารณาให้เท่าทัน ให้เข้าใจ ดังที่พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตอนหนึ่งว่า ...หลายประเทศในโลกไม่เรียบร้อย เพราะว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ในประเทศที่เกิดเรื่องอย่างรุนแรงแสนสาหัส มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี ว่ามีการแตกแยกกัน แม้จะสามารถรวมกันเป็นประเทศได้ และทำให้ประชาชนในประเทศนั้นๆ มีสันติสุขชั่วระยะหนึ่ง ก็กลับมาแตกแยกกันอีก "สำหรับประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ว่า มีการแตกแยกเป็นครั้งเป็นคราว แต่ส่วนใหญ่ก็ปรองดองกัน ฉะนั้น แนวโน้มหรือประวัติ หรือนิสัยของคนไทย ก็ไปในทางที่จะรักษาประเทศได้ เพียงแต่ ถ้าไม่ระวัง จะเอาวาระที่เราแตกแยกกันมาขึ้นเป็นเอก ก็อาจจะเสื่อมเสียไปได้ แต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นหลัก ก็เชื่อว่า เราจะทำอย่างไร ๆ ก็ตาม ก็จะไม่เสียชาติ และไม่เสียความสงบของส่วนรวม " ดังพุทธสุภาษิตว่า... เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺธโร โย ปเรสาธิปนฺนานํ สยํ สนฺธาตุมรหติ : ผู้ใดเมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่ ตนเองกลับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระ เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม ในหลวงทรงเอาธุระมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน เราทุกคนเล่าก็ควรจะดำเนินตามรอยพระองค์ท่านบ้าง! ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140315/180888.html คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...