สนช.เตรียมพิจรณาร่าง พ.ร.ป.กสม. วาระ 2,3

สนช.เตรียมพิจรณาร่าง พ.ร.ป.กสม. วาระ 2,3

สนช. เตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.ป.กสม. วาระ 2,3 โดยกรรมาธิการปรับแก้ให้ กสม. ชุดปัจจุบันอยู่ต่อจนครบวาระ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 และผลการดำเนินการด้านการปฏิรูปที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2560 และรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดินโดยหน่วยงานของรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้แก้ไขปรับแก้หลักการจากเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เขียนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม.ชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดหลังกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ แต่ให้อยู่รักษาการจนกว่าจะมี กสม. ชุดใหม่มาทำหน้าที่ แต่กรรมาธิการฯ ปรับแก้เป็นให้ กสม. ชุดปัจจุบัน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จากนั้น พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในวาระรับหลักการ

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=804171

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ส.ค. 60
วันที่โพสต์: 17/08/2560 เวลา 10:35:48 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.เตรียมพิจรณาร่าง พ.ร.ป.กสม. วาระ 2,3