สนช.เตรียมตั้งกมธ.ร่วม3ฝ่ายพรป.พรรคการเมือง

สนช.เตรียมตั้งกมธ.ร่วม3ฝ่ายพรป.พรรคการเมือง

สนช. เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่าง พรป.พรรคการเมือง พ.ศ. .... หลังกรธ. โต้แย้ง 5 ประเด็น

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระสำคัญ คือ พิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. มีความเห็นโต้แย้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน 5 ประเด็น สำหรับกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จะประกอบด้วยตัวแทน สนช. 5 ตัวแทน กรธ. 5 คน และตัวแทน กกต. 1 คน

นอกจากนี้ ยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย รวมถึงวาระพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=798257 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ค. 60ฟ
วันที่โพสต์: 20/07/2560 เวลา 09:28:22 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.เตรียมตั้งกมธ.ร่วม3ฝ่ายพรป.พรรคการเมือง