รัฐทุ่ม 8.7 หมื่นล้าน ช่วยชาวนาปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61

รัฐทุ่ม 8.7 หมื่นล้าน ช่วยชาวนาปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 เห็นชอบที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงิน 8.72 หมื่นล้านบาท เป็นวงเงินสินเชื่อ 3.35 หมื่นล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 5.37 หมื่นล้านบาท โดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 มีเป้าหมาย 12.5 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป 2.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 1.25 หมื่นล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 406 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1% โดยสถาบันการเกษตร รับภาระดอกเบี้ย 1% และรัฐรับ 3% ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี เป็นการให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวนาปี จำนวน 2 ล้านตัน ข้าวเปลือก ความชื้นไม่เกิน 15% ในอัตราประมาณ 90% ของราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิด ระยะเวลาทำสัญญาเงินกู้ 1 พ.ย. 2560-28 ก.พ. 2561 กำหนดชำระเงินกู้คืนภายใน 5 เดือน มีค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวตันละ 1,500 บาท

การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกลับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อลดภาระในค่าใช้จ่ายการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท ตามพื้นที่ปลูกจริงแต่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560-31 ก.ค. 2561 วงเงิน 7.33 หมื่นล้านบาท เป็นวงเงินหมุนเวียนสินเชื่อ 2.1 หมื่นล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 5.23 หมื่นล้านบาท

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เป้าหมาย 8 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดยรัฐจะชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3% นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ วงเงินงบประมาณ 940 ล้านบาท

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_30644

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ย. 60
วันที่โพสต์: 21/09/2560 เวลา 10:20:50 ดูภาพสไลด์โชว์ รัฐทุ่ม 8.7 หมื่นล้าน ช่วยชาวนาปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61