นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนา ศพก.อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร พร้อมขยายผลการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จสู่พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และยกระดับรายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพัฒนา ศพก. มาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมี ศพก. ทั้งหมด 882 ศูนย์ สามารถแบ่งพืชตามลักษณะพื้นที่ ประกอบด้วย ข้าว 450 ศูนย์ พืชไร่ 78 ศูนย์ พืชผัก 31 ศูนย์ ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 78 ศูนย์ ไม้ผล 139 ศูนย์ ยางพารา 52 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 44 ศูนย์ และอื่นๆ 10 ศูนย์ ซึ่งได้ขยายผลเป็นแปลงใหญ่ทั้งหมด นอกจากนั้น ยังสร้างเครือข่ายอีกกว่า 10,523 ศูนย์ อาทิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้อบรมเกษตรกรผู้นำอีกกว่า 44,100 รายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้เป็นเกษตรกรผู้นำในชุมชน ซึ่งนับเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และผลักดันภาคเกษตรของไทยให้มีความมั่นคง และช่วยเพิ่มศักยภาพให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นัดรวมพลคน ศพก. และแปลงใหญ่จากทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ ศพก. งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมผลักดันภาคเกษตรไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล เบื้องต้นคาดว่า จะมีประธานกรรมการ ศพก. ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ และผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในงานดังกล่าวฯ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ศพก. ภายใต้แนวคิด “ศพก.ในฝัน” โดยจำลองศาลาเรียนรู้และจัดแสดงกรณีตัวอย่าง ศพก.ที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมจำลองฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ อาทิ การปรับปรุงดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตพืชปลอดภัย การใช้น้ำหมักชีวภาพ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนแสดงผลผลิตของ ศพก.ต้นแบบ ทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 10 กลุ่มสินค้า พร้อมโชว์ผลงานแปลงใหญ่ที่โดดเด่นระดับประเทศที่ได้รับรางวัล เช่น แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โคนมแปลงใหญ่ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แปลงใหญ่ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และการถอดบทเรียนเกษตรแปลงใหญ่ 5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ยังจัดแสดงนิทรรศการโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย เช่น การผลิตพืชและพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงด้านปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น ปี 2561 นี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายและวางเป้าหมายให้ “เป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0” โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานให้สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแผนเร่งต่อยอดขยายผลและเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมุ่งให้ ศพก. เป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านเกษตรกรต้นแบบซึ่งเป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ พร้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และให้ ศพก. ขยายผลไปสู่แปลงใหญ่ทั่วประเทศ

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

“ปัจจุบันสถานการณ์โลกมีความเคลื่อนไหวและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันด้านราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงกลไกการค้าที่เน้นคุณภาพความปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ดังนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือ และภาคการเกษตรต้องมีส่วนร่วมแสดงพลังเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในการผลิตที่ต้องสร้างกลยุทธ์ สร้างจุดเด่นของสินค้า ใช้ตลาดนำการผลิต และสร้างเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังต้องมีความรู้ทันสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวกและพยายามฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค และต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา และสามารถถ่ายทอดแนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ได้” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/what-news/article_30245

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 19/09/2560 เวลา 09:48:56 ดูภาพสไลด์โชว์ นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ