มอ.ชูวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม นำองค์ความรู้สร้างความยั่งยืนพื้นที่ฝั่งอันดามัน

มอ.ชูวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม นำองค์ความรู้สร้างความยั่งยืนพื้นที่ฝั่งอันดามัน

รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงการทำหน้าที่เป็นสถาบันด้านวิชาการที่เอื้อกับพื้นที่ชายฝั่งด้านอันดามันของวิทยาเขตภูเก็ต ในการนำเสนอทิศทางและงานวิจัยของวิทยาเขตที่มีผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน ต่อสภามหาวิทยาลัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ตถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน มีคณะวิชาที่สนองต่อ การพัฒนาชุมชน จังหวัด พื้นที่ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็นสมาร์ต ซิตี้ และการเป็นเมืองนานาชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวด้วยว่า วิทยาเขตภูเก็ตยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เน้นแก้ปัญหาของพื้นที่มีการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ และต่อยอดไปสู่นวัตกรรม เช่น การบริหารจัดการน้ำ การประมงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐข้ามหน่วยงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต พัฒนาตำบล ราไวย์เป็นต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สปาและการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โครงการวิจัยชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำไปเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยคำนึงถึงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

รศ.ดร. วรวุธ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้เข้าไปร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด และเข้ามีส่วนร่วมกำหนดและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มอันดามัน รวมถึงเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_28768

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 1/09/2560 เวลา 13:38:52 ดูภาพสไลด์โชว์ มอ.ชูวิจัยด้านท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม นำองค์ความรู้สร้างความยั่งยืนพื้นที่ฝั่งอันดามัน