เปิดตัวโครงการ ‘ทุนพอเพียง’ ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงาม

เปิดตัวโครงการ ‘ทุนพอเพียง’ ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงาม

นับเป็นโครงการหนึ่งที่ภาคเอกชนสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดโครงการ “ทุนพอเพียง โดยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” นายปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เปิดเผยในเรื่องนี้ว่า “ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างยาวนานตลอดรัชสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงพสกนิกร ทรงพระราชทานปรัชญาในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับคนไทยหลายประการ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดตัวโครงการ ‘ทุนพอเพียง’ ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงาม

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการดำเนินธุรกิจ (พ.ศ.2520-2560) กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงจัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้คนไทยร่วมดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิต น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและความตั้งใจจริงให้ได้รับทุนสนับสนุนการเริ่มต้น หรือต่อยอดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ หรือภูมิปัญญาแก่ผู้อื่นต่อไป

โครงการฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการปลูกข้าวและการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย เป็นสิ่งที่พระองค์ท่าน ได้ทรงปลูกฝังให้คนไทยรักและหวงแหนข้าวไทยให้ดำรงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นนิมิตหมายอันดีที่มีภาคเอกชนให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความยั่งยืนในการดำเนินตาม “ศาสตร์พระราชา” และยังทำให้ประชาชนที่มีความสนใจและตั้งใจจริง ในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาที่ดินของตนแต่ยังขาดการสนับสนุน ให้สามารถดำเนินตามรอยพ่อได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เปิดตัวโครงการ ‘ทุนพอเพียง’ ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงาม

“รูปแบบของโครงการฯ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง จะทำให้เห็นตัวอย่างของการนำ “ศาสตร์พระราชา” ไปปรับใช้ในที่ดินของตนและในชีวิตประจำวัน โดย “ทุนพอเพียงฯ” ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.ทุนความรู้ จากการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.ทุนเครือข่าย หมายถึง ผู้ร่วมโครงการฯ ทั้ง 60 คน จัดตั้งเป็น “เครือข่ายทุนพอเพียง” โดยสมาชิกเครือข่ายฯ จะร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์จากด้านการจัดการที่ดินของแต่ละคน ตลอดจนร่วมลงพื้นที่พัฒนาที่ดินตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ 3.ทุนเงินสนับสนุน ซึ่งสถาบันฯ และมูลนิธิฯ จะดำเนินการก่อตั้งกองทุน “ทุนพอเพียง โดยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง”

เพื่อสนับสนุนทุนตามความเหมาะสมแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่าง จำนวน 3 ทุน สำหรับนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนตามความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ โดยจะได้รับการหนุนเสริมความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ จากสมาชิกโครงการ และจากเครือข่ายของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อสร้างเครือข่ายทุนพอเพียงให้เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายขยายผลศาสตร์พระราชา

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/uncategorized/article_21245

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มิ.ย. 60
วันที่โพสต์: 22/06/2560 เวลา 09:26:01 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดตัวโครงการ ‘ทุนพอเพียง’ ดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีงาม