กกต.ลำปางอำนวยความสะดวก ผู้พิการ ออกเสียงประชามติ

แสดงความคิดเห็น

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

กกต.ลำปางอำนวยความสะดวก ผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง อาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทำให้คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/56149

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 21/07/2559 เวลา 10:57:27 ดูภาพสไลด์โชว์ กกต.ลำปางอำนวยความสะดวก ผู้พิการ ออกเสียงประชามติ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กกต.ลำปางอำนวยความสะดวก ผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง อาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทำให้คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/56149

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...