รัฐบาลส่งเสริมอารยสถาปัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

คนพิการนั่งรถเข็นใช้บริการท่าเรือข้ามฟาก

รัฐบาลส่งเสริมอารยสถาปัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำร่องชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด พร้อมขยายผลครอบคลุม 33 จังหวัด และปั๊มน้ำมัน ปตท. 100 แห่ง สั่งทุกส่วนราชการดูแลคนพิการและญาติอย่างเหมาะสม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) ทั้งต้นทางคือ บ้านพักอาศัย กลางทางคือ ระบบขนส่ง ถนน ทางเดินเท้า และปลายทางคือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างร้าน สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อให้คนพิการสามารถออกจากบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย (UniversalDesign)

“ในปี 58 รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพราะจ.นนทบุรี มีคนพิการและหน่วยงานด้านคนพิการจำนวนมาก เช่น สถานสงเคราะห์คนพิการ ศูนย์พัฒนาอาชีพและโรงเรียนเฉพาะคนพิการ และเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ รวมทั้งมีผู้สูงอายุและคนพิการอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ20ซึ่งคนเหล่านี้มีความยากลำบากในการดำเนินทางออกนอกพื้นที่

รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ด 55 จุด และพื้นที่ อบต.เกาะเกร็ด 90 จุด เช่น ปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ ทาสีตีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพัก เก้าอี้นั่งพัก ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้ำ ทางลาดและทางลาดลงโป๊ะปรับปรุงเรือต้นแบบเป็นต้นซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 59 จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อีก 33 จังหวัด เช่น สมุทรสาคร นครพนม พิษณุโลก ชลบุรี กระบี่ แม่ฮ่องสอน ฯลฯ รวมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ 100 แห่ง เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและทุกคนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่า การดูแลคนพิการอย่างครบวงจรเป็นการพัฒนาเพื่ออนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น ทางลาดขึ้นลงอาคาร ห้องน้ำ ลิฟท์ ฯลฯ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นสำรวจตรวจสอบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นคนพิการหรือไม่ เพื่อให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ครบถ้วน พร้อมทั้งสงเคราะห์ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน”

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/govh/2456388

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 12/07/2559 เวลา 10:25:24 ดูภาพสไลด์โชว์ รัฐบาลส่งเสริมอารยสถาปัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คนพิการนั่งรถเข็นใช้บริการท่าเรือข้ามฟาก รัฐบาลส่งเสริมอารยสถาปัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำร่องชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด พร้อมขยายผลครอบคลุม 33 จังหวัด และปั๊มน้ำมัน ปตท. 100 แห่ง สั่งทุกส่วนราชการดูแลคนพิการและญาติอย่างเหมาะสม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) ทั้งต้นทางคือ บ้านพักอาศัย กลางทางคือ ระบบขนส่ง ถนน ทางเดินเท้า และปลายทางคือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างร้าน สถานที่ราชการ ฯลฯ เพื่อให้คนพิการสามารถออกจากบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย (UniversalDesign) “ในปี 58 รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพราะจ.นนทบุรี มีคนพิการและหน่วยงานด้านคนพิการจำนวนมาก เช่น สถานสงเคราะห์คนพิการ ศูนย์พัฒนาอาชีพและโรงเรียนเฉพาะคนพิการ และเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ รวมทั้งมีผู้สูงอายุและคนพิการอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ20ซึ่งคนเหล่านี้มีความยากลำบากในการดำเนินทางออกนอกพื้นที่ รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ด 55 จุด และพื้นที่ อบต.เกาะเกร็ด 90 จุด เช่น ปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ ทาสีตีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพัก เก้าอี้นั่งพัก ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้ำ ทางลาดและทางลาดลงโป๊ะปรับปรุงเรือต้นแบบเป็นต้นซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 59 จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อีก 33 จังหวัด เช่น สมุทรสาคร นครพนม พิษณุโลก ชลบุรี กระบี่ แม่ฮ่องสอน ฯลฯ รวมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ 100 แห่ง เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและทุกคนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป “ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่า การดูแลคนพิการอย่างครบวงจรเป็นการพัฒนาเพื่ออนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น ทางลาดขึ้นลงอาคาร ห้องน้ำ ลิฟท์ ฯลฯ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นสำรวจตรวจสอบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นคนพิการหรือไม่ เพื่อให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ครบถ้วน พร้อมทั้งสงเคราะห์ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน” ที่มา : http://www.thaigov.go.th ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/govh/2456388

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...