สธ.เร่งมอบขาเทียมคนพิการทั่วไทย ครบ 100%

แสดงความคิดเห็น

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปี 2555 มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน โดย 48% เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายซึ่งมีประเด็นท้าทายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ คือ การเข้าไม่ถึงหรือมีข้อจำกัดในการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทั้งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจของคนพิการ และการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการแต่กำเนิด/ซ้ำซ้อน/ถาวร รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

คนพิการแขนขาขาด เป็นคนพิการกลุ่มหนึ่งที่หากได้รับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม และการได้รับความรู้ในการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการซ้ำซ้อน/ถาวรภายหลังแขนขาขาดอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ เช่น การประกอบอาชีพและการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คนพิการขาขาดนั่งรถเข็น

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานปี 2557 ได้ 88.94% ปี 2558 ได้ 95.77% และในปี 2559 ครบ 100% พบว่าทุกพื้นที่ดำเนินนโยบายเชิงรุกมีการออกหน่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือให้บริการ แบ่งปันทรัพยากรภายในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนทั่วประเทศ จึงได้มอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2557-2559 กรมการแพทย์ได้ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 7,795 ราย โดยให้บริการทำแขนขาเทียมแก่คนพิการทั่วประเทศ จำนวน 3,078 ราย ให้บริการซ่อมแซมแขนขาเทียมแก่คนพิการ 1,176 ราย รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ เช่น รถนั่งคนพิการ รถสามล้อโยก อุปกรณ์ช่วยเดิน จำนวน 3,541 ราย นอกจากนี้ กรมการแพทย์ ได้มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ซึ่งภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำแขน-ขาเทียม เช่น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตู้อบความร้อน เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติยังมีรถทำแขน-ขาเทียม จำนวน 2 คัน ไว้ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวม 63 ครั้ง โดยทำงานร่วมกับหน่วยกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 200 แห่ง

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะมีการจัดงาน “โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100%” โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจประเมินความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ จดทะเบียนคนพิการ ทำขาเทียม และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลรักษาขาเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11-26 ก.ย.59 ณ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งจะมีพิธีมอบขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในวันที่ 26 ก.ย.59 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.59 สอบถามรายละเอียด โทร.06-3643-0610-2

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/57993

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 8/08/2559 เวลา 11:03:08 ดูภาพสไลด์โชว์ สธ.เร่งมอบขาเทียมคนพิการทั่วไทย ครบ 100%

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปี 2555 มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน โดย 48% เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายซึ่งมีประเด็นท้าทายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ คือ การเข้าไม่ถึงหรือมีข้อจำกัดในการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทั้งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจของคนพิการ และการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการแต่กำเนิด/ซ้ำซ้อน/ถาวร รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน คนพิการแขนขาขาด เป็นคนพิการกลุ่มหนึ่งที่หากได้รับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม และการได้รับความรู้ในการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการซ้ำซ้อน/ถาวรภายหลังแขนขาขาดอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ เช่น การประกอบอาชีพและการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนพิการขาขาดนั่งรถเข็น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานปี 2557 ได้ 88.94% ปี 2558 ได้ 95.77% และในปี 2559 ครบ 100% พบว่าทุกพื้นที่ดำเนินนโยบายเชิงรุกมีการออกหน่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือให้บริการ แบ่งปันทรัพยากรภายในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนทั่วประเทศ จึงได้มอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2557-2559 กรมการแพทย์ได้ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 7,795 ราย โดยให้บริการทำแขนขาเทียมแก่คนพิการทั่วประเทศ จำนวน 3,078 ราย ให้บริการซ่อมแซมแขนขาเทียมแก่คนพิการ 1,176 ราย รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ เช่น รถนั่งคนพิการ รถสามล้อโยก อุปกรณ์ช่วยเดิน จำนวน 3,541 ราย นอกจากนี้ กรมการแพทย์ ได้มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ซึ่งภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำแขน-ขาเทียม เช่น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตู้อบความร้อน เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติยังมีรถทำแขน-ขาเทียม จำนวน 2 คัน ไว้ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวม 63 ครั้ง โดยทำงานร่วมกับหน่วยกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 200 แห่ง ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะมีการจัดงาน “โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100%” โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจประเมินความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ จดทะเบียนคนพิการ ทำขาเทียม และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลรักษาขาเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11-26 ก.ย.59 ณ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งจะมีพิธีมอบขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในวันที่ 26 ก.ย.59 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.59 สอบถามรายละเอียด โทร.06-3643-0610-2 ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/57993

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...