ขนส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

แสดงความคิดเห็น

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 มี.ค.59 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ด้านนางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นการให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุใน การใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีผู้พิการได้รับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 2,631,000 บาท.

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/43753

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 มี.ค.59
วันที่โพสต์: 25/03/2559 เวลา 12:58:15 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน) (ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน) เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 มี.ค.59 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้านนางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นการให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุใน การใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีผู้พิการได้รับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 2,631,000 บาท. ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/43753

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...