ข่าวดี! คนพิการขาขาดทั่วไทย ได้รับขาเทียมฟรี ในปี 59

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งเป้า 1,500 ราย ทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2559

กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปี พ.ศ.2555 มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน โดยร้อยละ 48 เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีประเด็นท้าทายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ คือ การเข้าไม่ถึงหรือมีข้อจำกัดในการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทั้งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจของคนพิการ และการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการแต่กำเนิด/ซ้ำซ้อน/ถาวร รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

คนพิการแขนขาขาด เป็นคนพิการกลุ่มหนึ่งที่หากได้รับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม และการได้รับความรู้ในการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการซ้ำซ้อน/ถาวรภายหลังแขนขาขาดอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ เช่น การประกอบอาชีพและการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ

จากการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานปี 2557 ร้อยละ 88.94 และ 2558 ร้อยละ 95.77 พบว่าทุกพื้นที่ดำเนินนโยบายเชิงรุก มีการออกหน่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือให้บริการ แบ่งปันทรัพยากรภายในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ ในปี 2559 จัดขึ้นในจังหวัดตราด พิษณุโลก เลย นครราชสีมา อุตรดิตถ์ โดยตั้งเป้าหมายจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี 1,500 ราย พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ 1,000 คนโดยทำงานร่วมกับหน่วยกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 200 แห่ง

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำแขน-ขาเทียม เช่น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตู้อบความร้อน เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติยังมีรถทำแขน-ขาเทียม จำนวน 2 คัน ไว้ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวม 55 ครั้ง

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/43435

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มี.ค.59
วันที่โพสต์: 21/03/2559 เวลา 09:49:58 ดูภาพสไลด์โชว์ ข่าวดี! คนพิการขาขาดทั่วไทย ได้รับขาเทียมฟรี ในปี 59

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งเป้า 1,500 ราย ทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปี พ.ศ.2555 มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน โดยร้อยละ 48 เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีประเด็นท้าทายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ คือ การเข้าไม่ถึงหรือมีข้อจำกัดในการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทั้งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจของคนพิการ และการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการแต่กำเนิด/ซ้ำซ้อน/ถาวร รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน คนพิการแขนขาขาด เป็นคนพิการกลุ่มหนึ่งที่หากได้รับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม และการได้รับความรู้ในการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการซ้ำซ้อน/ถาวรภายหลังแขนขาขาดอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ เช่น การประกอบอาชีพและการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ จากการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ผลการดำเนินงานปี 2557 ร้อยละ 88.94 และ 2558 ร้อยละ 95.77 พบว่าทุกพื้นที่ดำเนินนโยบายเชิงรุก มีการออกหน่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือให้บริการ แบ่งปันทรัพยากรภายในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการครบถ้วนทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ ในปี 2559 จัดขึ้นในจังหวัดตราด พิษณุโลก เลย นครราชสีมา อุตรดิตถ์ โดยตั้งเป้าหมายจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี 1,500 ราย พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ 1,000 คนโดยทำงานร่วมกับหน่วยกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 200 แห่ง ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำแขน-ขาเทียม เช่น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตู้อบความร้อน เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติยังมีรถทำแขน-ขาเทียม จำนวน 2 คัน ไว้ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวม 55 ครั้ง ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/43435

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...